Máy khoan phay

Máy khoan phay là máy khoan có chức năng phay, máy có bàn chữ thập hay bàn phay để dịch chuyển phôi trong quá trình làm việc. Có thể dịch chuyển bằng tay hau dịch chuyển nhanh bằng động cơ-power feed.